فاربن

فاربن
شــرکت فاربــن در ســال 1391 بــا هــدف تولیــد محصــولات درمانــی و مراقبــت از پوســت و مــو بــا منشــاء گیاهــی – طبیعــی بنیــان گذاشــته شــد. بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف، شــرکت اقــدام بــه جــذب متخصصــان و نخبــگان داخلــی در حــوزه هــای مختلــف علمــی نمــود و بــه پشــتوانه انجــام تحقیقــات مختلــف بــر روی محصــولات طبیعــی، تولیــد محصولاتــی بــا منشاء گیاهــی آغــاز گردیــد. بــه واســطه طبیعــی بــودن محصــولات فاربــن، شــعار «زیبایــی همــراه بــا ســلامتی» بــرای ایــن نــام تجــاری انتخــاب گردیــد.
بــه منظــور جلــب رضایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد محصــولات مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، در مرکــز تحقیقــات فاربــن مطالعــات زیــادی بــا هــدف بررســی و انــدازه گیــری دقیــق میــزان تاثیــر محصــولات بــر روی پوســت و مــو صــورت می پذیــرد. نتیجــه ایــن تـلـاش هــای بــی وقفــه، تولیــد محصولاتــی بــر پایــه گیاهــی بــا بالاتریــن عملکــرد اســت کــه بــه پوســت و مــوی مصــرف کننــدگان شــادابی و لطافــت به ارمغان می آورد. فاربن جهت تولید تخصصی محصولات برای انواع پوست و مو تولیدات خود را بر پایه شیر و سه گیاه اثربخش چای سبز، آرگان و جوانه گندم قرار داده است.

در سال 1398 به منظور ارائه محصولات تخصصی برای مراقبت تخصصی از پوست، برند فاربن زیرگروه Farben Plus را معرفی نمود که به پشتوانه کیفیت بسیار خوب این محصولات به سرعت مورد تایید پزشکان متخصص پوست و موی کشور نیز قرار گرفته است.

همچنین برند فاربن دارای زیرگروه Farben for Men می باشد که در این زیر گروه، محصولات تخصصی ویژه آقایان عرضه می­شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 • قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 138,000 تومان است.

  ژل شستشوی پوست خشک فاربن حاوی روغن آرگان 200 میلی لیتر Farben Refreshing Cleanser Face Wash 200 Ml

 • قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 138,000 تومان است.

  ژل شستشوی پوست چرب فاربن حاوی چای سبز 200 میلی لیتر Farben Acne Control Face Wash 200 ml

 • 60,000 تومان

  کرم بتا بعد اصلاح و اپیلاسیون فاربن سری Moisture Rich مدل Beta حجم 75 میلی لیتر Farben After Shaver And Depilation Beta Cream Moisture Rich 75ml

 • 115,000 تومان

  ماسک موی فاربن مدل کراتین حجم 400 میلی لیتر Farben Keratin Hair Mask 400ml

 • 106,000 تومان

  ماسک مو جوانه گندم فاربن مدل Smooth Intense حجم 400 میلی لیتر Farben Smooth Intense Hair Mask 400 ml

 • 106,000 تومان

  ماسک مو آرگان فاربن مدل Moisture Rich حجم 400 میلی لیتر Farben Moisture Rich Hair Mask 400 ml

 • 166,700 تومان

  لوسیون بدن آبرسان فاربن مناسب پوستهای معمولی حاوی روغن جوانه گندم حجم 400 میلی لیتر Farben Wheat Germ Intense Hydrating Body Lotion 400ml

 • 166,700 تومان

  لوسیون بدن آبرسان فاربن مناسب پوستهای خشک حاوی روغن آرگان حجم 400 میلی لیتر Farben Argan Intense Hydrating Body Lotion 400ml

 • 54,900 تومان

  کرم دست فاربن حاوی روغن جوانه گندم مناسب پوست معمولی تا خشک 75 میل Farben Wheat Germ Hand Cream For Normal To Dry Skin 75ml

 • 54,900 تومان

  کرم آبرسان دست فاربن سری Aqua Rich مدل Argan Oil حجم 75 میلی لیتر Farben Argan Oil Aqua Rich Hand Moisturizing Cream 75ml

 • 135,000 تومان

  شامپو رنگ موی مردانه قهوه ای فاربن شماره سه Farben Brown 3.0 Hair Color Shampoo For men 150 ml

 • 135,000 تومان

  شامپو رنگ موی مردانه قهوه ای تیره فاربن Farben Dark Brown 2.0 Hair Color Shampoo